使用条件

  1. Definicje
    1. UsługodawcaG-FORCES WEB MANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Gdańsku (80-172) ul. Trzy Lipy 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000246596, numer NIP 5832920423, o kapitale zakładowym 50.000 zł.
    2. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Stwórz własne puzzle.
    3. Regulamin – niniejszy regulamin.
    4. Serwis - serwis internetowy dostępny po adresem www.epuzzle.info, w ramach którego Usługodawca świadczy swoje usługi.
    5. Utwór – zdjęcie lub grafika umieszczane przez Użytkownika w Serwisie, które mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
    6. Usługa – nieodpłatna usługa „Stwórz własne puzzle” oferowana w ramach Serwisu, polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu informatycznego w celu umożliwienia Użytkownikowi tworzenia, udostępniania i przechowywania własnych puzzli w oparciu o materiały Użytkownika.
  2. Postanowienia wstępne
    1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, w tym Usługi.
    2. Usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach Serwisu polega wyłącznie na udostępnianiu zasobów teleinformatycznych w celu tworzenia przez Użytkownika własnych puzzli oraz przechowywania Utworów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie.
    3. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z aktualną przeglądarką internetową obsługującą javascript, z dostępem do sieci Internet.
    4. W celu dodania Utworu należy wybrać właściwy plik z dysku, w formacie JPEG o wysokości i szerokości większej niż 600px, a następnie należy wybrać kształt puzzli i określić: nazwę, opis, imię (pseudonim użytkownika) oraz tagi opisujące puzzle.
    5. Korzystanie z Usługi nie wymaga rejestracji i jest darmowe.
  3. Oświadczenia i zastrzeżenia
    1. Umieszczając Utwór w Serwisie Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do Utworu, a korzystanie z Utworu przez innych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu nie będzie naruszać praw osób trzecich. Użytkownik jest świadomy tego, że umieszczając Utwór w Serwisie udostępnia Utwór w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
    2. Umieszczając Utwór w Serwisie Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zgody i prawa związane z Utworem, w tym zgody na wykorzystanie wizerunków, których posiadanie jest konieczne dla wgrania Utworu na serwery Usługodawcy, wykreowania z nich puzzli oraz przechowywania i udostępniania w ramach Serwisu.
    3. Użytkownik zobowiązany jest do nierozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu, w tym nieumieszczania w Serwisie, jakichkolwiek treści mających charakter bezprawny, mogących naruszać prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego.
    4. Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkownika, ani nie weryfikuje tych treści do czasu otrzymania informacji o możliwym bezprawnym charakterze tych treści. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych w Serwisie Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do tych danych.
    5. Usługodawca umożliwia zgłaszanie treści bezprawnych w szczególności za pośrednictwem właściwych opcji (przycisk “不正使用の報告”) dostępnych pod każdymi puzzlami umieszczanymi przez Użytkowników.
    6. W przypadku roszczeń osób trzecich w związku z rozpowszechnianiem Utworu za pośrednictwem Serwisu, podmiotem odpowiedzialnym jest Użytkownik, który dany Utwór umieścił w Serwisie.
  4. Reklamacje
    1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres info@epuzzle.info.
    2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
    3. Reklamacja nie wyłącza praw przysługujących Użytkownikowi w oparciu o właściwe przepisy prawa.
  5. Dane osobowe
    1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z Serwisu jest Usługodawca.
    2. Dla skorzystania z Usługi nie jest konieczne podanie danych osobowych – ale Użytkownik może to zrobić poprzez oznaczenie Utworu np. swoim imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. Dane te będą publicznie dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu.
    3. W celu skorzystania z opcji „Problem” Użytkownik podaje swój adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest niezbędne dla prawidłowego skorzystania z tego mechanizmu.
    4. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
  6. Postanowienia Końcowe
    1. Umieszczenie Utworu w Serwisie wymaga każdorazowego zaakceptowania Regulaminu.
    2. Umowa zawierana z Użytkownikiem w oparciu o niniejszy regulamin zawierana jest za pośrednictwem Serwisu na czas nieokreślony.
    3. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie – informując o tym Usługodawcę.
    4. Usługodawca nie pobiera opłat od Użytkowników z tytułu korzystania z Serwisu lub Usługi.